Hvilke typer forsikring har vi?
Ansvarsforsikring og kollektiv ulykkesforsikring.

Dekker forsikringen alle typer speideraktiviteter?
Ja, de "vanlige". Ulykkesskader som speidere rammes av på direkte vei fra hjemmet til møte-/leirstedet, og tilbake til hjemmet igjen, dekkes også av forsikringen. Klatring/ rappellering dekkes men andre "ekstreme" aktiviteter som for eksempel rafting, dykking etc. dekkes IKKE.

Dekkes personlig utstyr?
Forbundets forsikringer dekker i dag ikke skade på speidernes eller ledernes personlige ustyr. For å dekke dette ved leirer og turer bør man tegne en egen reiseforsikring for hver enkelt deltaker. Dette kan også være dekket gjennom familiens hjemforsikring.

Gjelder forsikringen hvis vi blir anklaget for å ha forårsaket skogbrann etc.?
Dersom medlemmer, ledere eller unge, forårsaker skogbrann eller større materiell skade, dekkes ikke dette, med mindre man kan bli tillagt skyld. Er en speidergruppe på tur og det oppstår en brann, selv om man ikke har benyttet åpen ild og man har benyttet alminnelige forsiktighetsregler, kan trolig ikke gruppen/lederne lastes for dette og hendelsen må betraktes som et hendelig uhell.

Har lederne derimot for eksempel tillatt åpen ild midt i sommerhalvåret, mot lover og regler, kan man bli stilt erstatningsansvarlig for skaden f.eks. ved domstolene. I slike tilfeller kan man ha utvist dårlig aktelse/brutt norsk lov eller lignende og bli stilt ansvarlig. Det er disse tilfellene ansvarsforsikringen dekker.

En forsikring fritar ikke for uaktsom opptreden. Vi må først og fremst drive aktivitetene i slike former at ulykker ikke skjer.

Hvor stor er ulykkes- og skadeforsikringen?
- Beløp ved død: ½ G
- Beløp ved 100 % medisinsk invaliditet: 5 G 
- Behandlingsutgifter ved ulykkesskade: Inntil ½ G
- Egenandel ved behandlingsutgifter: kr 1 000,-.

Med ulykkesskade forstås skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet.

Ved skade som gjør en person 100 % medisinsk invalid, er forsikringssummen 5 G pr. 1.3.2016. Ved skade som tilsvarer 50 % medisinsk invaliditet, dekkes halve maksimumsbeløpet, altså 2,5 G. Med medisinsk invaliditet menes fysisk eller psykisk funksjonstap, uten hensyn til ervervsevne

Hvor stor er ansvarsforsikringen?
- Beregningsgrunnlag kr 10 000 000,-
- Egenandel kr 12 000,-